Ehdot ja edellytykset

1 artikla - Määritelmät

Näissä ehdoissa sovelletaan seuraavia määritelmiä:

Peruuttamisaika: määräaika, jonka kuluessa kuluttaja voi käyttää peruuttamisoikeuttaan;

Kuluttajalla tarkoitetaan luonnollista henkilöä, joka ei harjoita elinkeinon tai ammatin harjoittamista ja joka tekee etäsopimuksen elinkeinonharjoittajan kanssa;

päivä: kalenteripäivä;

Määräaikainen sopimus: etäsopimus, joka koskee useita tuotteita ja/tai palveluja, joiden toimitus- ja/tai ostovelvoite jakautuu tietylle ajanjaksolle;

'pysyvällä välineellä' mitä tahansa välinettä, jonka avulla kuluttaja tai elinkeinonharjoittaja voi tallentaa hänelle henkilökohtaisesti osoitettuja tietoja tavalla, joka mahdollistaa myöhemmän käytön ja tallennettujen tietojen muuttumattoman jäljentämisen.

Peruuttamisoikeus: kuluttajan mahdollisuus peruuttaa etäsopimus harkinta-ajan kuluessa;

Yrittäjällä tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka tarjoaa tuotteita ja/tai palveluja kuluttajille etäsopimuksella;

etäsopimus: sopimus, jossa elinkeinonharjoittajan tavaroiden ja/tai palvelujen etämyyntiä varten järjestämässä järjestelmässä käytetään vain yhtä tai useampaa etäviestintävälinettä sopimuksen tekemiseen asti;

etäviestintävälineellä: välinettä, jota voidaan käyttää sopimuksen tekemiseen ilman, että kuluttaja ja elinkeinonharjoittaja ovat samanaikaisesti samassa huoneessa.

Yleiset sopimusehdot: nämä elinkeinonharjoittajan yleiset sopimusehdot.


2 artikla - Elinkeinonharjoittajan henkilöllisyys


Vendify Commerce
Nimrodstraat 13
5042 WX Tilburg
Pohjois-Brabant, Alankomaat
Sähköposti: info@decarba.fi
Puhelinnumero: +31 85 004 1574


3 artikla - Sovellettavuus


Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin elinkeinonharjoittajan tekemiin tarjouksiin sekä kaikkiin elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välisiin etäsopimuksiin ja tilauksiin.

Ennen etäsopimuksen tekemistä nämä yleiset sopimusehdot annetaan kuluttajan saataville. Jos tämä ei ole kohtuudella mahdollista, ennen etäsopimuksen tekemistä on ilmoitettava, että yleisiin sopimusehtoihin voi tutustua elinkeinonharjoittajan tiloissa ja että ne on lähetettävä kuluttajalle maksutta mahdollisimman pian tämän pyynnöstä.

Sen estämättä, mitä edellisessä kohdassa säädetään, jos etäsopimus tehdään sähköisesti ja ennen etäsopimuksen tekemistä, näiden yleisten sopimusehtojen teksti voidaan asettaa kuluttajan saataville sähköisesti siten, että kuluttaja voi helposti tallentaa sen pysyvälle välineelle. Jos tämä ei ole kohtuudella mahdollista, ennen etäsopimuksen tekemistä on ilmoitettava, missä yleisiin sopimusehtoihin voi tutustua sähköisesti ja että ne toimitetaan maksutta sähköisesti tai muutoin kuluttajan pyynnöstä.

Jos näiden yleisten sopimusehtojen lisäksi sovelletaan erityisiä tuote- tai palveluehtoja, 2 ja 3 kohtaa sovelletaan soveltuvin osin, ja jos yleiset sopimusehdot ovat ristiriidassa keskenään, kuluttaja voi aina vedota hänelle edullisimpaan ehtoon.

Jos yksi tai useampi näiden yleisten sopimusehtojen määräys on milloin tahansa kokonaan tai osittain pätemätön tai mitätön, sopimuksen ja näiden yleisten sopimusehtojen muut osat pysyvät voimassa ja kyseinen määräys korvataan välittömästi yhteisellä sopimuksella määräyksellä, joka vastaa mahdollisimman hyvin alkuperäisen määräyksen merkitystä.

Tilanteet, joita nämä yleiset sopimusehdot eivät kata, arvioidaan näiden yleisten sopimusehtojen hengen mukaisesti.

Yleisten sopimusehtojemme yhden tai useamman määräyksen tulkintaa tai sisältöä koskevat epäselvyydet tulkitaan "näiden yleisten sopimusehtojen hengen" mukaisesti.


4 artikla - Tarjous


Jos tarjouksen voimassaoloaika on rajoitettu tai siihen liittyy ehtoja, tämä on mainittava nimenomaisesti tarjouksessa.

Tarjous voi muuttua. Yrittäjällä on oikeus muuttaa ja mukauttaa tarjousta.

Tarjous sisältää täydellisen ja tarkan kuvauksen tarjotuista tuotteista ja/tai palveluista. Kuvaus on riittävän yksityiskohtainen, jotta kuluttaja voi arvioida tarjouksen asianmukaisesti. Jos yrittäjä käyttää kuvia, ne ovat todenmukainen esitys tarjotuista tuotteista ja/tai palveluista. Tarjouksessa olevat ilmeiset virheet eivät sido yrittäjää.

Kaikki tarjouksessa olevat kuvat ja tekniset tiedot ovat suuntaa-antavia, eivätkä ne voi olla perusteena vahingonkorvaukselle tai sopimuksen purkamiselle.

Tuotteiden mukana olevat kuvat ovat todenmukainen esitys tarjotuista tuotteista. Yrittäjä ei voi taata, että esitetyt värit vastaavat täsmälleen tuotteiden todellisia värejä.

Jokainen tarjous sisältää sellaiset tiedot, että kuluttajalle on selvää, mitä oikeuksia ja velvollisuuksia tarjouksen hyväksymiseen liittyy. Tämä koskee erityisesti

seuraavia seikkoja:

hinta ilman tulliselvitysmaksuja ja maahantuonnin liikevaihtoveroa. Nämä lisäkustannukset ovat asiakkaan kustannuksella ja riskillä. Posti- ja/tai kuriiripalvelu soveltaa maahantuontiin liittyvää posti- ja kuriiripalvelujen erityisjärjestelmää. Tätä järjestelmää sovelletaan, kun tavarat tuodaan EU:n määrämaahan, kuten tässä tapauksessa. Posti- ja/tai kuriiripalvelu perii arvonlisäveron (ja tarvittaessa tulliselvitysmaksut) tavaroiden vastaanottajalta;

mahdolliset toimituskulut;

sopimuksen tekotapa ja sopimuksen tekemiseen tarvittavat toimenpiteet;

sovelletaanko peruuttamisoikeutta vai ei

maksu-, toimitus- ja suoritustapa;

tarjouksen hyväksymisen määräaika tai määräaika, jonka kuluessa elinkeinonharjoittaja takaa hinnan;

etäviestintätariffin määrä, jos etäviestintävälineen käyttökustannukset lasketaan muun kuin käytetyn viestintävälineen tavanomaisen perustariffin perusteella;

arkistoidaanko sopimus sen tekemisen jälkeen ja jos arkistoidaan, miten kuluttaja voi tutustua siihen;

tapa, jolla kuluttaja voi tarkistaa ja halutessaan korjata tiedot, jotka kuluttaja on antanut sopimuksen mukaisesti ennen sen tekemistä;

kaikki muut kielet, joilla sopimus voidaan tehdä hollannin lisäksi;

käytännesäännöt, joihin elinkeinonharjoittaja on sitoutunut, ja tapa, jolla kuluttaja voi tutustua näihin käytännesääntöihin sähköisesti; ja

etäsopimuksen vähimmäiskesto, jos kyseessä on määräaikainen sopimus.

Valinnainen: saatavilla olevat koot, värit, materiaalityypit.


5 artikla - Sopimus


Jollei 4 kohdan säännöksistä muuta johdu, sopimus syntyy, kun kuluttaja hyväksyy tarjouksen ja täyttää siinä asetetut ehdot.

Jos kuluttaja on hyväksynyt tarjouksen sähköisesti, yrittäjän on viipymättä vahvistettava tarjouksen hyväksymisen vastaanottaminen sähköisesti. Niin kauan kuin elinkeinonharjoittaja ei ole vahvistanut hyväksynnän vastaanottamista, kuluttaja voi purkaa sopimuksen.

Jos sopimus tehdään sähköisesti, elinkeinonharjoittajan on toteutettava asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet tietojen sähköisen siirron suojaamiseksi ja varmistettava turvallinen Internet-ympäristö. Jos kuluttaja voi maksaa sähköisesti, elinkeinonharjoittajan on toteutettava asianmukaiset turvatoimet.

Elinkeinonharjoittaja voi hankkia - oikeudellisten puitteiden puitteissa - tietoja siitä, pystyykö kuluttaja täyttämään maksuvelvoitteensa, sekä kaikista niistä seikoista ja tekijöistä, jotka ovat tärkeitä etäsopimuksen vastuullisen tekemisen kannalta. Jos elinkeinonharjoittajalla on tämän selvityksen perusteella perusteltu syy olla tekemättä sopimusta, hänellä on oikeus kieltäytyä tilauksesta tai hakemuksesta tai asettaa sen täyttämiselle erityisehtoja perusteluineen.

Elinkeinonharjoittajan on annettava kuluttajalle seuraavat tiedot tuotteen tai palvelun mukana kirjallisesti tai siten, että kuluttaja voi tallentaa ne pysyvälle tietovälineelle:

 1. Elinkeinonharjoittajan toimipaikan käyntiosoite, johon kuluttaja voi tehdä valituksia;
 2. edellytykset ja tapa, joilla ja jolla kuluttaja voi käyttää peruuttamisoikeuttaan, tai selkeä ilmoitus peruuttamisoikeuden poissulkemisesta;
 3. tiedot takuista ja myynnin jälkeisestä palvelusta;
 4. näiden ehtojen 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut tiedot, ellei elinkeinonharjoittaja ole jo toimittanut kuluttajalle näitä tietoja ennen sopimuksen tekemistä;
 5. sopimuksen irtisanomista koskevat ehdot, jos sopimus on voimassa yli vuoden tai toistaiseksi.
 6. Jos sopimus jatkuu, edellisen kohdan määräystä sovelletaan vain ensimmäiseen toimitukseen.


Sopimuksen tekemisen edellytyksenä on, että kyseisiä tuotteita on riittävästi saatavilla.


6 artikla - Peruuttamisoikeus


Kun kuluttaja ostaa tuotteita, hänellä on mahdollisuus purkaa sopimus 14 päivän kuluessa ilman syytä. Tämä harkinta-aika alkaa seuraavana päivänä sen jälkeen, kun kuluttaja tai kuluttajan aiemmin nimeämä ja yrittäjälle ilmoitettu edustaja on vastaanottanut tuotteen.

Kuluttajan on harkinta-ajan aikana käsiteltävä tuotetta ja sen pakkausta huolellisesti. Hän purkaa tuotteen pakkauksesta tai käyttää sitä vain siinä määrin kuin on tarpeen sen arvioimiseksi, haluaako hän pitää tuotteen. Jos kuluttaja käyttää peruuttamisoikeuttaan, hänen on palautettava tuote elinkeinonharjoittajalle kaikkine toimitetuine tarvikkeineen ja mahdollisuuksien mukaan alkuperäisessä kunnossa ja pakkauksessa elinkeinonharjoittajan antamien kohtuullisten ja selkeiden ohjeiden mukaisesti.

Jos kuluttaja haluaa käyttää peruuttamisoikeuttaan, hänen on ilmoitettava siitä elinkeinonharjoittajalle 14 päivän kuluessa tuotteen vastaanottamisesta. Kuluttajan on tehtävä tämä kirjallisena ilmoituksena/sähköpostitse. Kun kuluttaja on ilmoittanut haluavansa käyttää peruuttamisoikeuttaan, hänen on palautettava tavarat 14 päivän kuluessa. Kuluttajan on todistettava, että toimitetut tavarat on palautettu ajoissa, esimerkiksi lähetystodistuksella.

Jos asiakas ei ole 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen määräaikojen päättymisen jälkeen ilmaissut haluavansa käyttää peruuttamisoikeuttaan tai palauttanut tuotetta elinkeinonharjoittajalle, osto on tosiasia.


7 artikla - Kustannukset peruuttamistapauksessa


Jos kuluttaja käyttää peruuttamisoikeuttaan, kuluttaja vastaa tavaroiden palauttamisesta aiheutuvista kustannuksista.

Jos kuluttaja on maksanut tietyn summan, elinkeinonharjoittajan on palautettava tämä summa mahdollisimman pian ja viimeistään 14 päivän kuluttua peruuttamisesta. Edellytyksenä on, että tuote on jo palautettu elinkeinonharjoittajalle tai että voidaan esittää vakuuttava todiste täydellisestä palautuksesta.


8 artikla - Peruuttamisoikeuden poissulkeminen


Elinkeinonharjoittaja voi sulkea pois kuluttajan peruuttamisoikeuden 2 ja 3 kohdassa kuvattujen tuotteiden osalta. Peruuttamisoikeuden poissulkemista sovelletaan vain, jos elinkeinonharjoittaja on selvästi ilmoittanut tästä tarjouksessa vähintään hyvissä ajoin ennen sopimuksen tekemistä.

Peruuttamisoikeuden poissulkeminen on mahdollista vain seuraavien tuotteiden osalta

 1. jotka elinkeinonharjoittaja valmistaa kuluttajan määritysten mukaisesti;
 2. jotka ovat luonteeltaan selvästi henkilökohtaisia
 3. joita ei niiden luonteen vuoksi voida palauttaa;
 4. jotka voivat pilaantua nopeasti tai vanhentua;
 5. joiden hinta on altis rahoitusmarkkinoiden vaihteluille, joihin elinkeinonharjoittaja ei voi vaikuttaa;
 6. yksittäiset sanoma- ja aikakauslehdet;
 7. ääni- ja kuvatallenteet sekä tietokoneohjelmistot, joiden sinetin kuluttaja on rikkonut.
 8. hygieniatuotteet, joiden sinetin kuluttaja on rikkonut.

Peruuttamisoikeuden poissulkeminen on mahdollista vain palvelujen osalta:

 1. majoituksen, kuljetuksen, ravintolavierailujen tai vapaa-ajan aktiviteettien osalta, jotka toteutetaan tiettynä päivänä tai tiettynä ajanjaksona;
 2. joiden tarjoaminen on aloitettu kuluttajan nimenomaisella suostumuksella ennen harkinta-ajan päättymistä;
 3. Vedonlyönti ja arpajaiset.


9 artikla - Hinta


Tarjottujen tuotteiden ja/tai palvelujen hintoja ei koroteta tarjouksessa ilmoitettuna voimassaoloaikana, lukuun ottamatta arvonlisäverokannan muutoksista johtuvia hinnanmuutoksia.

Edellisestä kohdasta poiketen yrittäjä voi tarjota tuotteita tai palveluita, joiden hinnat ovat riippuvaisia rahoitusmarkkinoiden vaihteluista, joihin yrittäjä ei voi vaikuttaa, vaihtuvin hinnoin. Tämä yhteys vaihteluihin ja se, että ilmoitetut hinnat ovat ohjeellisia, on mainittava tarjouksessa.

Hinnankorotukset kolmen kuukauden kuluessa sopimuksen tekemisestä ovat sallittuja vain, jos ne johtuvat lakisääteisistä määräyksistä tai asetuksista.

Hinnankorotukset 3 kuukauden kuluttua sopimuksen tekemisestä ovat sallittuja vain, jos yrittäjä on hyväksynyt ne ja:

 1. ne johtuvat lakisääteisistä säännöksistä tai määräyksistä; tai
 2. kuluttajalla on oikeus irtisanoa sopimus hinnankorotuksen voimaantulopäivästä alkaen.

Vuoden 1968 liikevaihtoverolain 5 §:n 1 momentin mukaan suorituspaikka on siinä maassa, josta kuljetus alkaa. Tässä tapauksessa toimitus tapahtuu EU:n ulkopuolella. Tämän jälkeen posti- tai kuriiripalvelu perii asiakkaalta maahantuonnin arvonlisäveron tai käsittelymaksun. Näin ollen elinkeinonharjoittaja ei peri arvonlisäveroa.

Kaikkiin hintoihin voi sisältyä paino- ja kirjoitusvirheitä. Paino- ja painovirheiden seurauksista ei oteta vastuuta. Paino- ja painovirheiden sattuessa yrittäjä ei ole velvollinen toimittamaan tuotetta väärään hintaan.

Erityiset ylimääräiset tulliselvitysmaksut ja/tai tuontitullit eivät sisälly hintaan, ja niistä vastaa asiakas.


10 artikla - Vaatimustenmukaisuus ja takuu


Yrittäjä takaa, että tuotteet ja/tai palvelut ovat sopimuksen, tarjouksessa mainittujen eritelmien, kohtuullisten kunto- ja/tai käyttökelpoisuusvaatimusten sekä sopimuksen tekohetkellä voimassa olevien lakisääteisten säännösten ja/tai viranomaismääräysten mukaisia. Mikäli sovitaan, Yrittäjä takaa myös, että tuote soveltuu muuhun kuin tavanomaiseen käyttöön.

Elinkeinonharjoittajan, valmistajan tai maahantuojan antama takuu ei vaikuta niihin lakisääteisiin oikeuksiin ja vaatimuksiin, joita kuluttaja voi sopimuksen perusteella esittää elinkeinonharjoittajaa vastaan.

Viallisista tai virheellisesti toimitetuista tuotteista on ilmoitettava yrittäjälle kirjallisesti 14 päivän kuluessa toimituksesta. Tuotteet on palautettava alkuperäispakkauksessa ja uudessa kunnossa.

Yrittäjän takuuaika vastaa valmistajan takuuaikaa. Yrittäjä ei kuitenkaan koskaan ole vastuussa tuotteiden lopullisesta soveltuvuudesta kuluttajan kuhunkin yksittäiseen käyttötarkoitukseen eikä tuotteiden käyttöä tai soveltamista koskevista neuvoista.

Takuu ei ole voimassa, jos:

Kuluttaja on itse korjannut ja/tai muuttanut toimitettuja tuotteita tai antanut kolmannen osapuolen korjata ja/tai muuttaa niitä;

toimitettuja tuotteita on käsitelty epätavallisissa olosuhteissa tai muuten huolimattomasti tai yrittäjän ohjeiden ja/tai pakkauksessa olevien ohjeiden vastaisesti;

virheellisyys johtuu kokonaan tai osittain viranomaisten antamista tai tulevista määräyksistä, jotka koskevat käytettyjen materiaalien luonnetta tai laatua.


11 artikla - Toimitus ja täytäntöönpano


Yrittäjä noudattaa tuotteiden tilausten vastaanottamisessa ja toteuttamisessa äärimmäistä huolellisuutta.

Toimituspaikka on se osoite, jonka kuluttaja on ilmoittanut yrittäjälle.

Jollei näiden yleisten sopimusehtojen 4 artiklan määräyksistä muuta johdu, yrittäjä toteuttaa hyväksytyt tilaukset mahdollisimman pian ja viimeistään 30 päivän kuluessa, ellei kuluttaja ole sopinut pidemmästä toimitusajasta. Jos toimitus viivästyy tai jos tilausta ei voida toteuttaa tai se voidaan toteuttaa vain osittain, kuluttajalle ilmoitetaan tästä viimeistään 30 päivän kuluessa tilauksen tekemisestä. Tällöin kuluttajalla on oikeus purkaa sopimus ilman kuluja ja oikeus mahdolliseen korvaukseen.

Jos sopimus puretaan edellisen kohdan mukaisesti, yrittäjän on palautettava kuluttajan maksama summa mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 14 päivän kuluessa sopimuksen purkamisesta.

Jos tilatun tuotteen toimittaminen osoittautuu mahdottomaksi, yrittäjä pyrkii toimittamaan korvaavan tuotteen. Viimeistään toimituksen yhteydessä ilmoitetaan selkeästi ja ymmärrettävästi, että korvaava tuote toimitetaan. Peruuttamisoikeutta ei voida sulkea pois korvaavien artikkelien osalta. Yrittäjä vastaa palautuslähetyksen kustannuksista.

Riski tuotteiden vahingoittumisesta ja/tai katoamisesta on yrittäjällä siihen asti, kunnes tuotteet luovutetaan kuluttajalle tai hänen aiemmin nimeämälleen edustajalle, jollei nimenomaisesti toisin sovita.


12 artikla - Määräaikainen liiketoiminta: kesto, irtisanominen ja uusiminen


Irtisanominen

Kuluttaja voi irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen, joka koskee tuotteiden (myös sähkön) tai palvelujen säännöllistä toimittamista, milloin tahansa sovittuja irtisanomissääntöjä ja enintään kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen.

Kuluttaja voi irtisanoa määräaikaisen sopimuksen, joka koskee tavaroiden (mukaan lukien sähkö) säännöllistä toimittamista tai palvelujen tarjoamista, milloin tahansa sopimuskauden päättyessä sovittujen irtisanomissääntöjen mukaisesti ja enintään kuukauden irtisanomisajalla.

Kuluttaja voi muuttaa edellisissä kohdissa tarkoitettuja sopimuksia:

päättyä milloin tahansa eikä se saa rajoittua tiettyyn päivämäärään tai ajanjaksoon;

irtisanoa ne vähintään samalla tavalla kuin hän on ne tehnyt.

päättyä aina samalla irtisanomisajalla, jonka elinkeinonharjoittaja on asettanut itselleen.

Laajennus

Määräajaksi tehtyä sopimusta, joka koskee säännöllistä tavaroiden (mukaan lukien sähkö) tai palvelujen toimittamista, ei voida hiljaisesti jatkaa tai uusia määräajaksi.

Sen estämättä, mitä edellisessä kohdassa säädetään, päivä- tai viikkosanomalehtien ja aikakauslehtien säännöllistä toimittamista koskevaa määräaikaista sopimusta voidaan jatkaa hiljaisesti enintään kolmeksi kuukaudeksi, jos kuluttaja voi irtisanoa uudistetun sopimuksen enintään kuukauden irtisanomisajalla uudistetun sopimuksen päättyessä.

Määräaikainen sopimus, joka koskee tavaroiden säännöllistä toimittamista tai palvelujen tarjoamista, voidaan hiljaisesti uusia toistaiseksi vain, jos kuluttaja voi irtisanoa sopimuksen milloin tahansa enintään yhden kuukauden irtisanomisajalla ja enintään kolmen kuukauden irtisanomisajalla, jos sopimus koskee päivä- tai viikkosanomalehtien ja -aikakauslehtien säännöllistä, mutta alle kuukausittaista toimittamista.

Määräaikaista sopimusta, joka koskee päivä- tai viikkosanomalehtien ja -aikakauslehtien säännöllistä toimittamista osana tutustumistilausta (kokeilu- tai esittelytilaus), ei jatketa hiljaisesti, vaan se päättyy automaattisesti kokeilu- tai esittelyjakson päättyessä.

Kesto

Jos sopimuksen kesto on yli vuosi, kuluttaja voi irtisanoa sopimuksen milloin tahansa vuoden kuluttua sen päättymisestä enintään kuukauden irtisanomisajalla, paitsi jos sopimuksen irtisanominen ennen sovitun keston päättymistä on lainvastaista oikeudenmukaisuuden ja kohtuullisuuden vuoksi.


13 artikla - Maksaminen


Jollei toisin sovita, kuluttajan velat on maksettava 7 työpäivän kuluessa 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun harkinta-ajan alkamisesta. Kun kyseessä on sopimus palvelun tarjoamisesta, tämä määräaika alkaa sen jälkeen, kun kuluttaja on saanut vahvistuksen sopimuksesta.

Kuluttajalla on velvollisuus ilmoittaa yrittäjälle välittömästi kaikista virheistä annetuissa tai mainituissa maksutiedoissa.

Jos kuluttaja ei maksa, elinkeinonharjoittajalla on oikeus periä kuluttajalle etukäteen ilmoitetut kohtuulliset kustannukset, jollei lakisääteisistä rajoituksista muuta johdu.


14 artikla - Valitusmenettely


Sopimuksen täyttämistä koskevat valitukset on lähetettävä elinkeinonharjoittajalle 7 päivän kuluessa siitä, kun kuluttaja on havainnut puutteet, jotka on kuvattu täydellisesti ja selkeästi.

Yrittäjälle toimitettuihin valituksiin vastataan 14 päivän kuluessa niiden vastaanottamisesta. Jos valituksen käsittely kestää ennakoitavasti pidempään, elinkeinonharjoittajan on vastattava 14 päivän kuluessa antamalla vastaanottoilmoitus ja ilmoitus siitä, milloin kuluttaja voi odottaa yksityiskohtaisempaa vastausta.

Jos valitusta ei voida ratkaista sovinnollisesti, syntyy riita, joka kuuluu riidanratkaisun piiriin.

Kantelu ei keskeytä elinkeinonharjoittajan velvoitteita, ellei elinkeinonharjoittaja toisin kirjallisesti ilmoita.

Jos operaattori katsoo valituksen aiheelliseksi, operaattori harkintansa mukaan joko vaihtaa tai korjaa toimitetut tuotteet maksutta.


15 artikla - Riidat


Yrittäjän ja kuluttajan välisiin sopimuksiin, joihin sovelletaan näitä yleisiä sopimusehtoja, sovelletaan yksinomaan Alankomaiden lakia. Vaikka kuluttajan kotipaikka olisi ulkomailla.